עד שיווק - ברזים כלים סניטריים ומוצרי אינסטלציה

       מהיבואן לצרכן ללא פערי תיווך

054-7765659

תקנון1. כללי

 

א. ע.ד שיווק הוא אתר אינטרנט המוכר מוצרים דרך אתר אינטרנט של החברה . המכירה נעשית הן באמצעות מכירה באתר והן במכירה טלפונית.

ב. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

ג. השימוש באתר ורכישת מוצרים ע"י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, ולכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתקבש לא לעשות כל שימוש באתר ,

ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא יעשה על ידי הלקוח (להלן: "לקוח") באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר.

 

2. תהליך הרכישה

 

א.לרכישת מוצר באמצעות הטלפון ,יש להיתקשר למספר הטלפון המצויין ב-"צור קשר" באתר ולמסור את הפרטים הבאים: המוצר הנדר, שם הקונה, כתובת למשלוח, כתובל דוא"ל ,מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי לחיוב. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו ולבחור בין איסוף עצמי או שליחת המוצר ע"י שליח ובעלות נוספת.

ב. לרכישת מוצרים דרך האתר יש לבחור את המוצר ומלא את הפרטים הבאים: שם הלקוח, כתובת, כתובת דוא"ל ,מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי לחיוב וכמו כן לבחור בין איסוף עצמי או שליחת המוצר ע"י שליח ובעלות נוספת.יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.

ג.מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם בסע' ב' ו/או ג' , יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח ( להלן "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור הזמנה ע"י חברות האשראי , הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה .

ד. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ה. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי, והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי . מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העיסקה ע"י חברצ האשראי.

ו. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פילילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ז. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של אתר לצורך הסדרת אישור חברת האשרי לביצוע ההזנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוחרק החל ממועדי האישור העיסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל לקוח להסדרת האישור תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור ביצוע העיסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזנה.

ח. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיף 7 להלן.

 

3. אספקה והובלת המוצרים

 

א. האתר יספק רק מוצר אשר שולם המלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה,תוך המועד הקבוע בדף המוצר , אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

ב. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי אתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

ג. דמי המשלוח המפורטים במוצר אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה יהיה האתר רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

ד. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתן לרבות שביתות השבתות וכיוצא בזה.

ה. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל הספקה/הובלה של מוצר באמצעת האתר, ויחייב את הלקוח.

ו. זמני אספקת המוצרים המצויינים כוללים רק את חישובם של ימי העסקים (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי,שבת, ערבי וימי חג).

ז. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופה ההספקה המפורטת באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו המוצר כפוף ובהתאם להיתקשרות עם חברת המישלוחים וווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר.

ח. בזמן הספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש נוכחות של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל הכרטיס האשראי על גבי השובר כתנאי למסירה המוצר.

ט. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר , כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/ או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא להאתר על חשבונו.

י. האתר יתחייב להספקת הסחורה לא יאחר מ-5 ימי עסקים, וכן קיימת המוצר במלאי החברה .במידה והלקוח מוניין באיסוף אישי של המוצר מתחייב הלקוח לתיאום הגעה ואיסוף מראש .

 

4. שירות לקוחות

שאלות לגבי האתר , פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות לקוחות בדואר אלקטרוני. האתר יעשה את מרב המאמצים להיתייחס לכל פנייה אליו בתוך 72 שעות.

 

5. כשרות להישתמש באתר

א. הלקוח רשאי לבצע הזמנות בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין( מתחת לגיל 18) או אינך זכאי פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס , יצורף בכתב.

2. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

3. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראח ויזה או ישרכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי

4 הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ובעת כתובת בישראל

ב .בלי לפגוע מהאמור לעיל, יהיה האתר , רשאי למנוע מלבצע הזמנה באתר אם:

 1.קוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

 2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;

3.הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוונן;

4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או מי טעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי צד ג' כלשהו.

 

6. סודיות ומידע

 

א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

ב. האתר נוקט באימצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכל עליון. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

7. ביטול הזמנה

 

א. לקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן , התשמ"א1981

ב. ביטול ההזמנה יעשה מיום הזמנת המוצר ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 4 וג לחוק הגנת הצרכן לפי המאוחר מבינהם

ג. סיטול ההזמנה יעשה בכתב באמצעות פקס או באמצעות דואר אלקטרוני לאתר

ד. בביטול ההזמנה לפי הכללים לא יחוייב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% או מחיר 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם

ה. ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית ,שלם ללא פגם או נזק או קלקול מכל סוג שהוא

ו. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה אלא באישור מהראש מהאתר

ז.האתר רשאי לבטל הזמנה הזמנה אם:

1. אם נפלה טעות סופר כלשהי

2 .מידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה או צד ג כלשהו

3.כאשר העסקה בוצע שלא כדין ושלא על פי תקנון האתר

ח. ביטול המכירה ימסר לקונה באמצעות טלפון או בדואר אלקטרוני אותה ציין בהזמנה

ט.במידה והתגלה כי המוצר אזל במלאי רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך בוטלה ההזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר או עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי גבוה יותר.

 

8. תנאים נוספים

 

א. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן , לבית המוצרים הנמכרים בפועל.

ב. הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר אינם מועסקים ע"י האתר ואינם מופעלים על ידיו. הספקים אחראים כלפי הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה ,חבלה או נזק כלשהו ,בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהו ,לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה, והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרת , כל מידע המוצג באתר לגבי ספקים והמוצרים , טיבם ואיכותם נמסרו לאתר - ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבעלדית והמלאה של האחרונים.

ג האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי התקנון זה.תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך , האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו.

ד. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

ה. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י האתר.

ו. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק ולשכפל ולהפיץ בכל דרך את המוצג באתר אלא בהסכמתו בלבד .

ז. פרשנות ואכיפה של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו ייעשה בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתברר במידת הצורך בבית משפט מוסמך.

טואול - אתרים באינטרנט